strip

strip là gì? Ý nghĩa của từ strip dải, đới

  • strip là gì ?

  • Ý nghĩa của từ strip là gì ?
  • strip là gì trong toán học ?
  • strip dịch
  • strip dictionary
  • strip là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ strip trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ strip trong toán học
  • strip tiếng việt là gì ?
  • What is strip in english ?