strictly convex

strictly convex là gì? Ý nghĩa của từ strictly convex gt.lồi ngặt

  • strictly convex là gì ?

  • Ý nghĩa của từ strictly convex là gì ?
  • strictly convex là gì trong toán học ?
  • strictly convex dịch
  • strictly convex dictionary
  • strictly convex là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ strictly convex trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ strictly convex trong toán học
  • strictly convex tiếng việt là gì ?
  • What is strictly convex in english ?