stress-train curve

stress-train curve là gì? Ý nghĩa của từ stress-train curve đường ứng suất biến dạng

  • stress-train curve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stress-train curve là gì ?
  • stress-train curve là gì trong toán học ?
  • stress-train curve dịch
  • stress-train curve dictionary
  • stress-train curve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stress-train curve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stress-train curve trong toán học
  • stress-train curve tiếng việt là gì ?
  • What is stress-train curve in english ?