stress tension

stress tension là gì? Ý nghĩa của từ stress tension tenxơ ứng suất

  • stress tension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stress tension là gì ?
  • stress tension là gì trong toán học ?
  • stress tension dịch
  • stress tension dictionary
  • stress tension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stress tension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stress tension trong toán học
  • stress tension tiếng việt là gì ?
  • What is stress tension in english ?