stress

stress là gì? Ý nghĩa của từ stress Cơ.ứng suất, ứng lực

  • stress là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stress là gì ?
  • stress là gì trong toán học ?
  • stress dịch
  • stress dictionary
  • stress là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stress trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stress trong toán học
  • stress tiếng việt là gì ?
  • What is stress in english ?