stress function

stress function là gì? Ý nghĩa của từ stress function hàm ứng suất

  • stress function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stress function là gì ?
  • stress function là gì trong toán học ?
  • stress function dịch
  • stress function dictionary
  • stress function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stress function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stress function trong toán học
  • stress function tiếng việt là gì ?
  • What is stress function in english ?