stress concentration

stress concentration là gì? Ý nghĩa của từ stress concentration sự tập trung ứng lực

  • stress concentration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stress concentration là gì ?
  • stress concentration là gì trong toán học ?
  • stress concentration dịch
  • stress concentration dictionary
  • stress concentration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stress concentration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stress concentration trong toán học
  • stress concentration tiếng việt là gì ?
  • What is stress concentration in english ?