strategy

strategy là gì? Ý nghĩa của từ strategy trch.chiến lược

  • strategy là gì ?

  • Ý nghĩa của từ strategy là gì ?
  • strategy là gì trong toán học ?
  • strategy dịch
  • strategy dictionary
  • strategy là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ strategy trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ strategy trong toán học
  • strategy tiếng việt là gì ?
  • What is strategy in english ?