strain quadric

strain quadric là gì? Ý nghĩa của từ strain quadric quađric biến dạng

  • strain quadric là gì ?

  • Ý nghĩa của từ strain quadric là gì ?
  • strain quadric là gì trong toán học ?
  • strain quadric dịch
  • strain quadric dictionary
  • strain quadric là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ strain quadric trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ strain quadric trong toán học
  • strain quadric tiếng việt là gì ?
  • What is strain quadric in english ?