strain

strain là gì? Ý nghĩa của từ strain Cơ.biến dạng

  • strain là gì ?

  • Ý nghĩa của từ strain là gì ?
  • strain là gì trong toán học ?
  • strain dịch
  • strain dictionary
  • strain là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ strain trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ strain trong toán học
  • strain tiếng việt là gì ?
  • What is strain in english ?