strain-energy method

strain-energy method là gì? Ý nghĩa của từ strain-energy method phương pháp ứng suất năng lượng

  • strain-energy method là gì ?

  • Ý nghĩa của từ strain-energy method là gì ?
  • strain-energy method là gì trong toán học ?
  • strain-energy method dịch
  • strain-energy method dictionary
  • strain-energy method là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ strain-energy method trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ strain-energy method trong toán học
  • strain-energy method tiếng việt là gì ?
  • What is strain-energy method in english ?