straight

straight là gì? Ý nghĩa của từ straight thẳng; trực tiếp

  • straight là gì ?

  • Ý nghĩa của từ straight là gì ?
  • straight là gì trong toán học ?
  • straight dịch
  • straight dictionary
  • straight là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ straight trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ straight trong toán học
  • straight tiếng việt là gì ?
  • What is straight in english ?