stop button

stop button là gì? Ý nghĩa của từ stop button mt.nút dừng

  • stop button là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stop button là gì ?
  • stop button là gì trong toán học ?
  • stop button dịch
  • stop button dictionary
  • stop button là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stop button trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stop button trong toán học
  • stop button tiếng việt là gì ?
  • What is stop button in english ?