stick

stick là gì? Ý nghĩa của từ stick que; tay đòn; gậy

  • stick là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stick là gì ?
  • stick là gì trong toán học ?
  • stick dịch
  • stick dictionary
  • stick là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stick trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stick trong toán học
  • stick tiếng việt là gì ?
  • What is stick in english ?