steady-state error

steady-state error là gì? Ý nghĩa của từ steady-state error sai số ổn định

  • steady-state error là gì ?

  • Ý nghĩa của từ steady-state error là gì ?
  • steady-state error là gì trong toán học ?
  • steady-state error dịch
  • steady-state error dictionary
  • steady-state error là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ steady-state error trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ steady-state error trong toán học
  • steady-state error tiếng việt là gì ?
  • What is steady-state error in english ?