statics

statics là gì? Ý nghĩa của từ statics tĩnh học

  • statics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ statics là gì ?
  • statics là gì trong toán học ?
  • statics dịch
  • statics dictionary
  • statics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ statics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ statics trong toán học
  • statics tiếng việt là gì ?
  • What is statics in english ?