statical time delay

statical time delay là gì? Ý nghĩa của từ statical time delay sự trễ thời gian ổn định

  • statical time delay là gì ?

  • Ý nghĩa của từ statical time delay là gì ?
  • statical time delay là gì trong toán học ?
  • statical time delay dịch
  • statical time delay dictionary
  • statical time delay là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ statical time delay trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ statical time delay trong toán học
  • statical time delay tiếng việt là gì ?
  • What is statical time delay in english ?