static time delay

static time delay là gì? Ý nghĩa của từ static time delay sự trễ thời gian ổn định

  • static time delay là gì ?

  • Ý nghĩa của từ static time delay là gì ?
  • static time delay là gì trong toán học ?
  • static time delay dịch
  • static time delay dictionary
  • static time delay là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ static time delay trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ static time delay trong toán học
  • static time delay tiếng việt là gì ?
  • What is static time delay in english ?