static stability

static stability là gì? Ý nghĩa của từ static stability sự ổn định tĩnh, statical stability

  • static stability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ static stability là gì ?
  • static stability là gì trong toán học ?
  • static stability dịch
  • static stability dictionary
  • static stability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ static stability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ static stability trong toán học
  • static stability tiếng việt là gì ?
  • What is static stability in english ?