state

state là gì? Ý nghĩa của từ state trạng thái, chế độ

  • state là gì ?

  • Ý nghĩa của từ state là gì ?
  • state là gì trong toán học ?
  • state dịch
  • state dictionary
  • state là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ state trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ state trong toán học
  • state tiếng việt là gì ?
  • What is state in english ?