standardize

standardize là gì? Ý nghĩa của từ standardize tiêu chuẩn hóa

  • standardize là gì ?

  • Ý nghĩa của từ standardize là gì ?
  • standardize là gì trong toán học ?
  • standardize dịch
  • standardize dictionary
  • standardize là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ standardize trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ standardize trong toán học
  • standardize tiếng việt là gì ?
  • What is standardize in english ?