stabilize

stabilize là gì? Ý nghĩa của từ stabilize làm ổn định

  • stabilize là gì ?

  • Ý nghĩa của từ stabilize là gì ?
  • stabilize là gì trong toán học ?
  • stabilize dịch
  • stabilize dictionary
  • stabilize là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ stabilize trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ stabilize trong toán học
  • stabilize tiếng việt là gì ?
  • What is stabilize in english ?