spindle

spindle là gì? Ý nghĩa của từ spindle kỹ.trục

  • spindle là gì ?

  • Ý nghĩa của từ spindle là gì ?
  • spindle là gì trong toán học ?
  • spindle dịch
  • spindle dictionary
  • spindle là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ spindle trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ spindle trong toán học
  • spindle tiếng việt là gì ?
  • What is spindle in english ?