spheroidal hypercylineder

spheroidal hypercylineder là gì? Ý nghĩa của từ spheroidal hypercylineder siêu trụ phỏng cầu

  • spheroidal hypercylineder là gì ?

  • Ý nghĩa của từ spheroidal hypercylineder là gì ?
  • spheroidal hypercylineder là gì trong toán học ?
  • spheroidal hypercylineder dịch
  • spheroidal hypercylineder dictionary
  • spheroidal hypercylineder là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ spheroidal hypercylineder trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ spheroidal hypercylineder trong toán học
  • spheroidal hypercylineder tiếng việt là gì ?
  • What is spheroidal hypercylineder in english ?