sphericity

sphericity là gì? Ý nghĩa của từ sphericity tính cầu

  • sphericity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sphericity là gì ?
  • sphericity là gì trong toán học ?
  • sphericity dịch
  • sphericity dictionary
  • sphericity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sphericity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sphericity trong toán học
  • sphericity tiếng việt là gì ?
  • What is sphericity in english ?