spherical zone

spherical zone là gì? Ý nghĩa của từ spherical zone đới cầu

  • spherical zone là gì ?

  • Ý nghĩa của từ spherical zone là gì ?
  • spherical zone là gì trong toán học ?
  • spherical zone dịch
  • spherical zone dictionary
  • spherical zone là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ spherical zone trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ spherical zone trong toán học
  • spherical zone tiếng việt là gì ?
  • What is spherical zone in english ?