spherical wave

spherical wave là gì? Ý nghĩa của từ spherical wave sóng cầu

  • spherical wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ spherical wave là gì ?
  • spherical wave là gì trong toán học ?
  • spherical wave dịch
  • spherical wave dictionary
  • spherical wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ spherical wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ spherical wave trong toán học
  • spherical wave tiếng việt là gì ?
  • What is spherical wave in english ?