spherical surface

spherical surface là gì? Ý nghĩa của từ spherical surface mặt cầu

  • spherical surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ spherical surface là gì ?
  • spherical surface là gì trong toán học ?
  • spherical surface dịch
  • spherical surface dictionary
  • spherical surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ spherical surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ spherical surface trong toán học
  • spherical surface tiếng việt là gì ?
  • What is spherical surface in english ?