spherical shock

spherical shock là gì? Ý nghĩa của từ spherical shock kích động cầu

  • spherical shock là gì ?

  • Ý nghĩa của từ spherical shock là gì ?
  • spherical shock là gì trong toán học ?
  • spherical shock dịch
  • spherical shock dictionary
  • spherical shock là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ spherical shock trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ spherical shock trong toán học
  • spherical shock tiếng việt là gì ?
  • What is spherical shock in english ?