speed-reducer

speed-reducer là gì? Ý nghĩa của từ speed-reducer bộ giảm tốc

  • speed-reducer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ speed-reducer là gì ?
  • speed-reducer là gì trong toán học ?
  • speed-reducer dịch
  • speed-reducer dictionary
  • speed-reducer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ speed-reducer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ speed-reducer trong toán học
  • speed-reducer tiếng việt là gì ?
  • What is speed-reducer in english ?