specimen

specimen là gì? Ý nghĩa của từ specimen mẫu, bản mẫu, ví dụ

  • specimen là gì ?

  • Ý nghĩa của từ specimen là gì ?
  • specimen là gì trong toán học ?
  • specimen dịch
  • specimen dictionary
  • specimen là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ specimen trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ specimen trong toán học
  • specimen tiếng việt là gì ?
  • What is specimen in english ?