sound

sound là gì? Ý nghĩa của từ sound vl.âm thanh

  • sound là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sound là gì ?
  • sound là gì trong toán học ?
  • sound dịch
  • sound dictionary
  • sound là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sound trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sound trong toán học
  • sound tiếng việt là gì ?
  • What is sound in english ?