sort out

sort out là gì? Ý nghĩa của từ sort out chọn ra

  • sort out là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sort out là gì ?
  • sort out là gì trong toán học ?
  • sort out dịch
  • sort out dictionary
  • sort out là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sort out trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sort out trong toán học
  • sort out tiếng việt là gì ?
  • What is sort out in english ?