sorbtion

sorbtion là gì? Ý nghĩa của từ sorbtion vl.sự hập thụ, sự hút

  • sorbtion là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sorbtion là gì ?
  • sorbtion là gì trong toán học ?
  • sorbtion dịch
  • sorbtion dictionary
  • sorbtion là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sorbtion trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sorbtion trong toán học
  • sorbtion tiếng việt là gì ?
  • What is sorbtion in english ?