solid state

solid state là gì? Ý nghĩa của từ solid state trạng thái rắn

  • solid state là gì ?

  • Ý nghĩa của từ solid state là gì ?
  • solid state là gì trong toán học ?
  • solid state dịch
  • solid state dictionary
  • solid state là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ solid state trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ solid state trong toán học
  • solid state tiếng việt là gì ?
  • What is solid state in english ?