soft

soft là gì? Ý nghĩa của từ soft mềm

  • soft là gì ?

  • Ý nghĩa của từ soft là gì ?
  • soft là gì trong toán học ?
  • soft dịch
  • soft dictionary
  • soft là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ soft trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ soft trong toán học
  • soft tiếng việt là gì ?
  • What is soft in english ?