slug

slug là gì? Ý nghĩa của từ slug đơn vị khối lượng trong hệ phút – lực, phút – giây

  • slug là gì ?

  • Ý nghĩa của từ slug là gì ?
  • slug là gì trong toán học ?
  • slug dịch
  • slug dictionary
  • slug là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ slug trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ slug trong toán học
  • slug tiếng việt là gì ?
  • What is slug in english ?