slip

slip là gì? Ý nghĩa của từ slip sự trượt; sự dời chỗ

  • slip là gì ?

  • Ý nghĩa của từ slip là gì ?
  • slip là gì trong toán học ?
  • slip dịch
  • slip dictionary
  • slip là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ slip trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ slip trong toán học
  • slip tiếng việt là gì ?
  • What is slip in english ?