slight

slight là gì? Ý nghĩa của từ slight yếu

  • slight là gì ?

  • Ý nghĩa của từ slight là gì ?
  • slight là gì trong toán học ?
  • slight dịch
  • slight dictionary
  • slight là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ slight trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ slight trong toán học
  • slight tiếng việt là gì ?
  • What is slight in english ?