slide control

slide control là gì? Ý nghĩa của từ slide control điều khiển nhịp nhàng, điều khiển dần dần

  • slide control là gì ?

  • Ý nghĩa của từ slide control là gì ?
  • slide control là gì trong toán học ?
  • slide control dịch
  • slide control dictionary
  • slide control là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ slide control trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ slide control trong toán học
  • slide control tiếng việt là gì ?
  • What is slide control in english ?