slackness

slackness là gì? Ý nghĩa của từ slackness tính yếu

  • slackness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ slackness là gì ?
  • slackness là gì trong toán học ?
  • slackness dịch
  • slackness dictionary
  • slackness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ slackness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ slackness trong toán học
  • slackness tiếng việt là gì ?
  • What is slackness in english ?