skeleton

skeleton là gì? Ý nghĩa của từ skeleton bộ khung; bộ xương

  • skeleton là gì ?

  • Ý nghĩa của từ skeleton là gì ?
  • skeleton là gì trong toán học ?
  • skeleton dịch
  • skeleton dictionary
  • skeleton là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ skeleton trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ skeleton trong toán học
  • skeleton tiếng việt là gì ?
  • What is skeleton in english ?