sinusoid

sinusoid là gì? Ý nghĩa của từ sinusoid đường hình sin

  • sinusoid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sinusoid là gì ?
  • sinusoid là gì trong toán học ?
  • sinusoid dịch
  • sinusoid dictionary
  • sinusoid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sinusoid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sinusoid trong toán học
  • sinusoid tiếng việt là gì ?
  • What is sinusoid in english ?