single-stage

single-stage là gì? Ý nghĩa của từ single-stage một bước, một giai đoạn

  • single-stage là gì ?

  • Ý nghĩa của từ single-stage là gì ?
  • single-stage là gì trong toán học ?
  • single-stage dịch
  • single-stage dictionary
  • single-stage là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ single-stage trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ single-stage trong toán học
  • single-stage tiếng việt là gì ?
  • What is single-stage in english ?