sine spiral

sine spiral là gì? Ý nghĩa của từ sine spiral đường xoắn ốc sin

  • sine spiral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sine spiral là gì ?
  • sine spiral là gì trong toán học ?
  • sine spiral dịch
  • sine spiral dictionary
  • sine spiral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sine spiral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sine spiral trong toán học
  • sine spiral tiếng việt là gì ?
  • What is sine spiral in english ?