simulation

simulation là gì? Ý nghĩa của từ simulation mt.sự mô hình hóa, sự phỏng theo

  • simulation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ simulation là gì ?
  • simulation là gì trong toán học ?
  • simulation dịch
  • simulation dictionary
  • simulation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ simulation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ simulation trong toán học
  • simulation tiếng việt là gì ?
  • What is simulation in english ?