simulate

simulate là gì? Ý nghĩa của từ simulate mô hình hóa, phỏng theo

  • simulate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ simulate là gì ?
  • simulate là gì trong toán học ?
  • simulate dịch
  • simulate dictionary
  • simulate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ simulate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ simulate trong toán học
  • simulate tiếng việt là gì ?
  • What is simulate in english ?