sigmoid

sigmoid là gì? Ý nghĩa của từ sigmoid đường xicmoit

  • sigmoid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sigmoid là gì ?
  • sigmoid là gì trong toán học ?
  • sigmoid dịch
  • sigmoid dictionary
  • sigmoid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sigmoid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sigmoid trong toán học
  • sigmoid tiếng việt là gì ?
  • What is sigmoid in english ?