sigma

sigma là gì? Ý nghĩa của từ sigma xicma (σ)

  • sigma là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sigma là gì ?
  • sigma là gì trong toán học ?
  • sigma dịch
  • sigma dictionary
  • sigma là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sigma trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sigma trong toán học
  • sigma tiếng việt là gì ?
  • What is sigma in english ?