sieve

sieve là gì? Ý nghĩa của từ sieve sàng

  • sieve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sieve là gì ?
  • sieve là gì trong toán học ?
  • sieve dịch
  • sieve dictionary
  • sieve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sieve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sieve trong toán học
  • sieve tiếng việt là gì ?
  • What is sieve in english ?